0 0,00 
0 0,00 

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego qualita.pl z dnia 31.03.2021r.

Poniższy regulamin sklepu internetowego www.qualita.pl określa ogólne zasady, warunki, jak również sposób sprzedaży usług drogą elektroniczną. Sklep internetowy www.qualita.pl prowadzony jest przez firmę Qualita Interno Anna Korż, której siedziba mieści się w Luzino (84-242), przy ul. Olimpijska 34, wpisana została do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP: 839-284-43-80, REGON 220340139

§ 1 Definicje

1. Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający pod nazwą domeny www.qualita.pl.
2. Sprzedawca – oznacza firmę Qualita Interno Anna Korż z siedzibą w Luzino (84-242), przy ul. Olimpijska 34, identyfikującą się numerem NIP: 839-284-43-80, REGON: 220340139, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego www.qualita.pl.
4. Klient – oznacza osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia i na rzecz której zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
5. Konsument – za konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Kupujący – za kupującego uważa się Konsumenta, jak również Klienta.
7. Konto Kupującego – oznacza indywidualny panel uruchomiony przez Sprzedawcę dla każdego Kupującego, aktywowany po dokonaniu przez niego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.
8. Login – jest to indywidualne oznaczenie Klienta ustalone przez niego, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane jest wraz z Hasłem w celu założenia Konta Kupującego w Sklepie Internetowym. Loginem w Sklepie Internetowym www.qualita.pl jest adres poczty elektronicznej Kupującego.
9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego. Rejestracja nie jest wymagana w celu dokonania zakupu.
10. Przedsiębiorca – za przedsiębiorcę uważą się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11. Towar – jest to produkt przedstawiony za pośrednictwem Strony Internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.
12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
13. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
14. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
15. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
16. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostaw Towarów do Kupujących.

§ 2 Postanowienia ogólne oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Sklep Internetowy www.qualita.pl nie obsługuje zamówień złożych ustnie przez telefon.
3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący musi jednak spełniać kilka podstawowych wymagań technicznych:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera lub Safari z obsługą Java Script
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. Każdy Klient oczywiście może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia teleinformatycznego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu w sposób prawidłowy.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy. Wszelkie prawa do logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, należą odpowiednio do Sprzedawcy albo do podmiotów trzecich. Korzystanie z powyższych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
7. Zawarte w Sklepie Internetowym materiały graficzne, tekstowe jak również rozwiązania informatyczne są chronione prawnie w myśl przepisów z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm. ).
8. Wykorzystywanie materiałów Sklepu Internetowego nie może być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane lub też publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
9. Znak, jak również nazwy firmowe oraz towarowe użyte w sklepie firmy Qualita są zastrzeżone przez odpowiednich właścicieli. Użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych oraz handlowych.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Kupującego należy wykonać nieodpłatną rejestrację przez Kupującego.
2. Kupujący w Sklepie Internetowym nie jest zobligowany do rejestracji w celu złożenia zamówienia.
3. Rejestracja Konta Kupującego polega na wypełnieniu formularzu rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu Qualita i przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjna drogą elektroniczną do Sprzedawcy za pomocą wyboru odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji ustalane jest indywidualne Hasło Kupującego.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Kupującego. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Kupującego. Takie oświadczenie może zostać przesłane w dowolny sposób przez Kupującego.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany wcześniej adres poczty elektronicznej potwierdzenie, Rejestracji przez Sprzedawcę. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Kupującego. Kupujący dostaje dostęp do swojego Konta Kupującego i ma możliwość dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji swoich danych.

§ 4 Zamówienia 

1. Wszystkie zawarte informacje na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są jedynie zaproszenie potencjalnych Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub też poczty elektronicznej.
3. Kupujący składający za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu zamówienie, kompletuje je wybierając Towar zgodny z jest zainteresowaniem. Dodanie Towaru do zamówienia następuje podczas wyboru polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości swojego zamówienia oraz wskazaniu w „KOSZYKU ZAMÓWIENIA” sposobu Dostawy, jak również formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar oraz Dostawę. Ponadto dostaje informację o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, jeśli tak owe występują.
4. Kupujący składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Kupujący w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: kod Towaru i jego nazwę, ewentualnie kolor oraz jego ilość. Ponadto należy podać swoje dane teleadresowe w celu zrealizowania dostawy Towaru.
5. Po otrzymaniu od Kupującego drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 4, Sprzedawca przesyła Kupującemu zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając cenę wybranych Towarów, możliwe formy płatności, jak również sposób Dostawy wraz z jego kosztem. Podawane są także informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Kupujący miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Kupującego, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Kupujący może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności i sposób Dostawy.
9. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Kupującemu jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Kupującego lub pisemnie na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres.

§ 5 Płatności 

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Kupujący będzie poinformowany podczas wyboru sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
 • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności, obsługiwany przez firmę Przelewy24.pl – PayPro SA Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887(w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu jak powyżej potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu zewnętrznego informacji o dokonaniu płatności przez Kupującego),
 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
4. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim poprze trwały nośnik danych. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawy Towarów

1. Sprzedawca realizuje Dostawy towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce „Koszty Dostaw”.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji złożonego zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firm kurierskich współpracującyhc z Dostawcą, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Kupującego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej lub poprzez sms informacja potwierdzająca nadanie przesyłki kurierskiej przez Sprzedawcę.
7. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika firmy kurierskiej. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika firmy kurierskiej spisania właściwego protokołu szkody.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
10. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, zostanie pozostawione awizo oraz podjęta zostanie próba kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujacy będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub drogą elektroniczną, ustalając ponownie termin oraz koszt Dostawy.

§ 7 Gwarancja Towaru / Rękojmia 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku objętych gwarancją Towarów, informacja dotycząca długości trwania gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu przy każdym prezentowanym produkcie.
3. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.
4. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
8. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

§ 8 Reklamacje 

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@qualita.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
Klient ma prawo skorzystać z formularza reklamacji online dostępnego na stronie lub pobrać wzór formularzu zwrotu towaru.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży 

1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Odstąpienie od umowy sprzedaży może być zrobione za pośrednictwem formularza, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod zakładką: Zwroty Towarów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Qualita Interno Anna Korż ul. Olimpijska 34, 84-242 Luzino.
8. W wypadku odstąpienia Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10 Usługi Dodatkowe 

1. Sprzedawca drogą elektroniczną świadczy usługi nieodpłatne na rzecz Kupujących Są to takie usługi jak: Newsletter, Poleć znajomemu, Prowadzenie Konta Klienta, Indywidualne wyceny i doradztwo produktowe, zamieszczanie opinii.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Kupujących w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3. Usługa Indywidualnej Wyceny polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy zawierającej listę interesujących Kupującego produktów.
4. Z usługi Newsletter może skorzystać każda osoba, która wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz dostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach, promocjach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich osób, które dokonały subskrypcji.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub też za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
10. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję “Poleć znajomemu” wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Ochrona danych osobowych 

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwiecień 2021r.

  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Zastosuj kupon
   Przewiń do góry
   Regulamin sklepu internetowego blog 600x338 Qualita Sklep Internetowy

   ZAPISZ SIĘ NA NASZ
   NEWSLETTER

   Bądź na bieżąco z naszymi promocjami i nowościami

   Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej na temat Cookies znajdziesz w Polityce Prywatności Cookies dostępnej pod linkiem kliknij tutaj